ระชุมแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted by:

เผยแพร่แล้วเมื่อ: 17 เม.ย. 2023 เวลา 14:09

วันที่ 17 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยนายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เป็นประธานในการประชุม และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ มีการให้ความรู้ในเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566 และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบางนมโครับทราบ และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื้อสัตย์สุจริต มี จิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
งานประชาสัมพันธ์/ข่าว แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรม
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

0