รายงานผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน