การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565