ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างโครงการกำจัดวัชพืชในคลองและลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

TOR

0