ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลพร้อมรื้อถอนเครื่องกรองน้ำ และแทงค์ประปาของกรมโยธาธิการเดิม และพร้อมอุดกลบบ่อ หมู่ที่ 2 (วัดโคกจุฬา)

Posted by:

TOR

0