ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. Dia 1.00 ม. บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยรี หมู่ที่ 10

Posted by:

TOR ม.10

0