ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างโครงการฝังท่อ คสล. ข้ามถนนเพื่อวางท่อข้ามถนนเส้นวัดโคกจุฬา-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 9

Posted by:

TOR ม.9

0