ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเส้นลำรางตาขวัญ ากสามแยกลำรางอู่ตะเภาถึงบ้านนายประเทือง เทียนบูชา หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

TOR

0