ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างตามโครงการเสริมดินลงลูกลังบริเวณสายทางเลียบลำรางสาคลี จากบ้านนางสมปอง พรหมราชถึงสามแยกลำรางตาสูง หมู่ที่ 1 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

TOR

0