ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล (โรงไม้อัด) บริเวณหน้าบ้านนายวิมล สุขทรัพย์ศรี หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ร่างขอบเขตของงาน

0