ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2566

Posted by:

เอกสารอะไรบ้าง?

  • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร. 01)
  • แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • สมุดบัญชีเงินฝาก (ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน)
  • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อของคุณแม่)
  • ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
  • สำเนาเอกสาร บัตรข้าราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และ  อสมเป็นผู้รับรองคนที่ 2
0