วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

Posted by:

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2531

โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด เป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

โทษและความผิด การจำหน่ายยาเสพติด ประเภท 1

จำหน่าย หมายความว่า ขาย แลกเปลี่ยน จ่าย แจก หรือให้โดยมีสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์ และหมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่าย

ยาบ้า ไอซ์ ยาอี เฮโรอีน

การกระทำเพื่อการค้า จำคุก 2-20 ปี
จำหน่ายแก่เด็กและเยาวชน จำคุก 2-20 ปี
จำหน่ายในสถานศึกษา จำคุก 2-20 ปี

0