วันที่ 14 – 16 มกราคม 2564 พนังาน อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ “แนวทางปฏิบัติตามกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

Posted by:


mage-184424″ />

0