วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 นำโดย นางสาวธารินี ชุ่มในใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม พร้อมด้วยสมาชิก สภา อบต. และพนักงาน อบต.สามตุ่ม

Posted by:

วะัน

0