วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม นำโดยรองนายกธรรมสรณ์ และสมาชิก สภาอบต. ร่วมสนับสนุนบุคลากรในการลงพื้นที่และประสานราษฎรครัวเรือนเปราะบาง โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าทีี่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง

Posted by:

0