วันพุธที่ 12 ธ.ค. 64 พนักงาน อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวังการทุจริตในระดับพื้นที่ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ ITA

Posted by:

0