ศูนย์ยุติธรรม ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น : Justice Care

Posted by:

ศูนย์ยุติธรรม ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น : Justice Care
เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”
และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม สำนักงานกิจการ ยุติธรรม โดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์บริการ ร่วมกระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชัน : ระบบ ยุติธรรมสร้างสุข โดยนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต่อการให้บริการประชาชน ให้สามารถส่งต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรชุมชนและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
0