องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 16 มีนาคม 2563

Posted by:

0