สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ภูมิประเทศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,597,900 ไร่ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62
ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง ตั้งอยู่บริเวณ ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญเป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้

มีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร
มีลำคลองใหญ่น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ ประมาณ
75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดของจังหวัดจากบ้านหนองโสน
อำเภอวังน้อย ถึง บ้านปอกรวด

อำเภอบางซ้าย เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดจากบ้านข่อย อำเภอบ้านแพรก ถึงใต้ที่สุดที่บ้านปากคลอง
ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอิน เป็นระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร

2. ภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเป็นแบบร้อนชื้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน ทำให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยในปี 2552 มีปริมาณน้ำฝนรวม 1,012 มิลลิเมตร จำนวน
วันฝนตก120 วัน

3. ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี

– ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี

– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

4. การปกครอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ประกอบด้วย

1. อำเภอท่าเรือ ๙. อำเภอผักไห่

2. อำเภอนครหลวง ๑๐. อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3. อำเภอบางซ้าย ๑๑. อำเภอภาชี

4. อำเภอบางไทร ๑๒. อำเภอมหาราช

5. อำเภอบางบาล ๑๓. อำเภอลาดบัวหลวง

6. อำเภอบางปะหัน ๑๔. อำเภอวังน้อย

7. อำเภอบางปะอิน ๑๕. อำเภอเสนา

8. อำเภอบ้านแพรก ๑๖. อำเภออุทัย

โดยมีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2554 รวมทั้งสิ้น 782,096 คน เป็นชาย 397,833 คน เป็นหญิง 404,263 คน

อำเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 64,794 คน และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอบ้านแพรก

จำนวน 5,710 คน

5. ที่ตั้งสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งสำนักงาน อยู่ที่ 55 ม.7 ถ.ศูนย์ราชการ-สนามกีฬาฯ ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 13000