อำนาจหน้าที่ของ อบต.

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1.พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2.มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
– จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
– การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
– ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
– ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
– ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
– คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
– ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
– ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
– ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
– ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
– ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
– ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
– บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
– การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
– หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
– ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
– กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
– การท่องเที่ยว
– การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

–  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
–  การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
–  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
–  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
–  การสาธารณูปการ
–  การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
–  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
–  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
–  การจัดการศึกษา
–  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
–  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
–  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
–  การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
–  การส่งเสริมกีฬา
–  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
–  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
–  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
–  การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
–  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
–  การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
–  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
–  การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
–  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
–  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–  การผังเมือง
–  การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
–  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
–  การควบคุมอาคาร
–  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
–  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
–  กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด