เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทและขั้นตอน ปฏิบัติงานแนวทางการบริหารงานจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)(สปสช.) ปีงบประมาณ 2566 แผนสุขภาพชุมชน แผนการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2565

Posted by:

0