เจ้าหน้าที่ อบต.สามตุ่ม เข้าร่วมอบรมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565-2566 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0