ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมบัติ อุดมประเสริฐ หมู่ที่ 9 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ แบบ บก01 TOR ปร4,5,6

0