กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัดโคกจุฬา ต.สามตุ่ม

Posted by:

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
———————————————
องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม นำโดยนายกขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม รองนายก เลขานายก หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. ข้าราชการเเละพนักงานในสังกัด เเละทีมงาน อบต.บ้านหลวง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ณ วัดโคกจุฬา ต.สามตุ่ม
———————————————

0