ประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำจากถังกรมโยธาธิการเป็นถังทรงแชมเปญ หมู่ที่ 1 , 4 , 6 , 7 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศ,แบบ บก-01,TOR

0