ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
…………………………………………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 หมวด ๔ ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคล

0