ประกาศเรื่องการตรวจรับพัสดุงานจ้างตามโครงการเสริมดินลงลูกรัง บริเวณสายทางเส้นเขตติดต่ออำเภอลาดบัวหลวง ถึงบ้านนางรัชดา สุขสมนาค หมู่ที่ 8 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

ประกาศ

0