ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเลียบลำรางปลาร้า หมู่ที่ 4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

ประกาศ TOR ปร 6 บก01

0