ประกาศใช้ราคากลาง,แบบ ปร.4-ปร.5,แบบแปลนตามโครงการก่อส่ร้างถนนเสริมดินลงลูกรัง สายทางจากบ้านนางสีนวล โกมลวานิชถึงบ้านนางนิภา มาลัยทอง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

ปร-4 , ปร-5 แบบแปลน แบบแปลน1ประกาศ (2)

0