ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

Posted by:

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

0