รองนายก อบต.สามตุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะ และพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา

Posted by:

0