ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลสามตุ่ม

Posted by:

TOR โครงการถนนดิน หมู่ที่ 1

0