วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม รองนายก ปลัด อบต. พร้อมคณะ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

0