เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.สามตุ่ม ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่คุณครู นักเรียน เเละบุคลากรในพื้นที่โรงเรียนสาคลี

Posted by:

วันเศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566
———————————————
นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.สามตุ่ม ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่คุณครู นักเรียน เเละบุคลากรในพื้นที่โรงเรียนสาคลี

0