โครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ – วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อให้การจัดโครงการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งวัณนธรรมอันมีมาแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ท่านใดสนใจสามารถพาญาติผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสารประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตามวันเวลาข้างต้น

0