โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในตำบล (การสานประเป๋าจากผักตบชวา)

Posted by:

โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ในตำบล
(การสานประเป๋าจากผักตบชวา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
0