โครงการอบรมให้ความรู้ การดูเเลสุขภาพในผู้ป่วยคลินิค โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เเบบต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2567

Posted by:

วันที่ 24 เมษายน 2567
นายขวัญชัย มหาชื่นใจ นายก อบต.สามตุ่ม เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ การดูเเลสุขภาพในผู้ป่วยคลินิค โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เเบบต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2567 ณ รพสต.สามตุ่ม
0